Legale nota Globexs

Rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gebruiker.

INLEIDING EN BEGRIPPEN

Wij begrijpen met gebruiker iemand die toegang heeft tot onze site, ongeacht deze persoon uiteindelijk gebruik maakt van onze diensten of niet. De bedoeling van dit document is om de gebruiker de informatie te verschaffen die nodig is om te navigeren op onze site en de rechten en plichten mee te delen met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze website.

GLOBEXS, als de rechtmatige eigenaar van de site, behoudt zich het recht voor om bij een aanpassing van de bestaande regelgeving of bij enige procedurele verandering van het bedrijf, de inhoud van deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, waarbij deze nieuwe inhoud noodzakelijkerwijs bindend is.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze website gewoon een platform is waarmee eigenaren reserveringen kunt krijgen voor hun woning, en de huurder accommodatie voor een verblijf ver van huis. Globexs gebruikt de website om de beschikbaarheid van woningen en het verhuren van deze woningen te vergemakkelijken waarbij duidelijk is dat Globexs fungeert als een loutere intermediair tussen verhuurder en huurder. 

Globexs maakt geen onderdeel uit van de verhuursovereenkomst en is daarom vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke of daaraan gerelateerd transacties voor zover maximaal toegestaan door de wet. Onder eigenaars verstaan we de werkelijke eigenaars van de gepubliceerde eigendommen of fysieke personen (met inbegrip van professionele makelaars) die over de juiste autorisatie beschikken om huurwoningen in naam van de daadwerkelijke eigenaar aan te bieden en om huurovereenkomsten af te sluiten.

Verhuurovereenkomsten zijn slechts bindend tussen de eigenaars en de gasten, en enkel zij zijn exclusief en absoluut verantwoordelijk voor de naleving ervan, terwijl Globexs op geen enkele manier aansprakelijk is. Eenmaal een reservatie bevestigd is, worden de gegevens van de huurder verstrekt aan de eigenaar (of aan de vertegenwoordiger van de eigenaar) om de praktische afwerking te regelen (de aankomsttijd, telefoonnumers, en andere logistieke bijzonderheden) en houdt de verantwoordelijkheid van Globexs op.

VERANTWOORDELIJKHEID

Globexs probeert de navigatie op onze website zo veilig en makkelijk mogelijk te maken voor de gebruikers. Het is echter niet mogelijk om alle incidenten te controleren die kunnen optreden ten gevolgen van kwade trouw of nalatigheid van derden. Het is om deze reden dat GLOBEXS geen verantwoordelijkheid opneemt in de volgende gevallen:

-In het geval dat links op onze website zouden leiden naar ongepaste of illegale inhoud, in welk geval de gebruiker wordt gevraagd om Globexs onmiddellijke op de hoogte te stellen voor hun terugtrekking.
-In geval van technische problemen voor de computer van de gebruiker die kunnen voortvloeien uit navigatie.
-In het geval van virussen op onze website als gevolg van illegale activiteiten van derden.
-In geval van technische problemen of storingen veroorzaakt door derden of overmacht die de correcte navigatie voorkomen door de gebruiker.
-In het geval dat de Gebruiker maakt oneigenlijk gebruik van het systeem of frauduleuze riskeren hun eigen computerapparatuur of derden.
-In geval van schade veroorzaakt door het gebruik van verschillende browsers waarvoor de website is ontworpen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Ter bescherming van intellectuele en industriële rechten van Globexs is de gebruiker akkoord met de volgende feiten:

-GLOBEXS is de rechtmatige en enige eigenaar van de websites globexs.network, bluekeyinvestments.es, shop.globexs.com en globexs.com.
-GLOBEXS is de rechtmatige en enige eigenaar van het ontwerp gebruikt voor de navigatie van hun websites.
-GLOBEXS is de rechtmatige en enige eigenaar van de inhoud geplaatst op de website van het bedrijf.
-GLOBEXS is de rechtmatige en enige eigenaar van de merken en handelsnamen gebruikt op de website.

De toestemming om te navigeren op de website kan in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als een een recht tot exploitatie van de intellectuele en industriële rechten. Elke reproductie, gebruik, kopiëren of downloaden van de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden, en valt onder de Spaanse wetgeving inzake de bescherming van intellectuele en industriële rechten.

Het is uitdrukkelijk verboden om frames of programma's te gebruiken die een wijziging op website kunnen teweegbrengen. Evenzo kan de gebruiker in geen geval enig copyright van onze site of identificatie-informatie van de vennootschap of van andere eigenaren die ons toestemming hebben verleend, wijzigen of verwijderen.

RESOLUTIE VAN GESCHILLEN

Voor elke klacht kan de gebruiker contact opnemen per e-mail of post op de adressen eerder uitgesproken. In het geval van geschillen is uitsluitend de Spaanse wetgeving van toepassing op de zaak, en zijn enkel Rechtbanken van Valencia bevoegd.

Door het lezen van dit document, verklaart de gebruiker dat hij voldoende is geïnformeerd, en erkent hij alle voorwaarden te begrijpen en te accepteren. Voor meer informatie verwijzen we naar het gedeelte van de Algemene Voorwaarden en FAQ. 

IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF

EXPATRIATE GLOBAL SERVICES, SL, met maatschappelijke zetel te Calle Pintor Salvador Abril 35, 46005 Valencia, CIF: B98399322, in het handelsregister ingeschreven van Valencia op 2 december 2011 in jaargang 9402, blz. 102 , ingang 1 V-146218. Met Contact Telefoon: +34962066814, E-mail: info@globexs.com.